money-2696229_1920

הליכי השגה וערר כנגד שומת ארנונה

עדי כהן – משרד עורכי דין

עדי כהן, עו"ד לענייני ארנונה

​הליכי השגה וערר כנגד שומת ארנונה

​דרך כלל שומת הארנונה משוגרת אל הנישומים בתחילת שנת המס. החוק קובע כי נישום רשאי להשיג על שומת הארנונה בפני מנהל הארנונה.

השגה

הנישום רשאי להשיג בתוך 90 ימים מיום המצאת הדרישה על יסוד אחת מן הטענות האלו:

1. הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום;

2. נפלה טעות בסוג הנכס, בגודל הנכס, או בשימוש בו;

3. האדם אליו נשלחה הודעת התשלום אינו המחזיק בנכס.

​על-פי הוראות החוק, מנהל הארנונה חייב להשיב על ההשגה בתוך 60 ימים מיום שהונחה במשרד העירייה. במידה ומנהל הארנונה לא השיב להשגה בתוך 60 ימים משמעות הדבר, כי קיבל הוא את כל טענות המשיג. חשוב לציין, כי לועדת הערר סמכות להאריך את המועד להגשת תשובת מנהל הארנונה ב- 30 ימים לכל היותר. הארכת המועד צריכה להיות בתוך התקופה ולא בדיעבד.

ערר על החלטת מנהל הארנונה. 

​המועצה תמנה ועדה אחת או יותר בהרכב של שלושה חברים.  

הרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה, רשאי תוך 30 ימים מיום קבלת תשובת המנהל לערר על החלטתו בפני ועדת הערר.

על החלטת ועדת הערר רשאים, גם מנהל הארנונה וגם העורר להגיש ערעור מנהלי לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית המשפט לעיניים מנהליים.

​עדי כהן עורך דין לענייני ארנונה

שתף מאמר זה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

כתיבת תגובה

סגירת תפריט

לקבלת ייעוץ ראשוני שלח לנו הודעה

דילוג לתוכן