farewell-3258939_1920

הודעה מוקדמת לפני פיטורים

עדי כהן ושות' משרד עורכי דין

הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות

מעסיק המבקש לפטר עובד ייתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים. עובד המבקש להתפטר מעבודתו ייתן למעסיקו הודעה מוקדמת להתפטרות.

ההודעה תינתן בכתב ותציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות, לפי הענין.

תקופת ההודעה המוקדמת

החוק מבדיל בין שני סוגים של עובדים:

עובד במשכורת– " עובד שעיקר גמול עבודתו, משתלם על בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר"

עובד בשכר– "עובד שאינו עובד במשכורת"

עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:

במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים – של יום אחד בשל כל חודש עבודה;

במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה – של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה;

לאחר שנת עבודתו הראשונה – של חודש ימים.

עובד בשכר זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:

במהלך שנת עבודתו הראשונה – של יום אחד בשל כל חודש עבודה;

במהלך שנת עבודתו השניה – של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;

במהלך שנת עבודתו השלישית – של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;

לאחר שנת עבודתו השלישית – של חודש ימים.

תקופת ההודעה המוקדמת תחול גם במקרים בהם העובד מודיע על סיום עבודתו.

וויתר על תקופת ההודעה המוקדמת 

חרף האמור לעיל, מעסיק רשאי להודיע לעובד, בהודעה מוקדמת לפיטורים, כי הוא מוותר על נוכחות העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו.

כמו כן, מעסיק רשאי להודיע לעובד שנתן הודעה מוקדמת להתפטרות, כי הוא מוותר על נוכחותו של העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו.

במידה ומעסיק שפיטר עובד לא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים, ישלם המעסיק לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

במידה ועובד שחדל לעבוד ולא נתן למעסיקו הודעה מוקדמת להתפטרות, ישלם למעסיקו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

לייעוץ משפטי חייג כעת 09-8980681

שתף מאמר זה

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on print
Share on email

כתיבת תגובה

סגירת תפריט

לקבלת ייעוץ ראשוני שלח לנו הודעה

דילוג לתוכן